avtale om taushetsplikt

en rettsgyldig avtale som etablerer et fortrolig forhold mellom partene som inngår avtalen om taushetsplikt slik at de kan dele informasjon seg imellom samtidig som de avtaler å hemmeligholde opplysningene overfor andre

beskrivelse

for patenter er dette et dokument som beskriver oppfinnelsen og vernet patentet gir; for varemerker er det en liste over de varer/tjenester som det er registrert et varemerke for

bruksmønster

en immateriell rettighet som finnes i enkelte land, og som gir enerett til en teknisk oppfinnelse, vanligvis et produkt, og vanligvis i 7–10 år

design

det visuelle utseendet til en gjenstand, en logo eller et ikon

enerett / monopol

en rett som gjør at innehaveren kan stanse inngrep uten hensyn til om inngriperen kopierte med vilje

Enhetsdomstolen (UPC)

en ny overnasjonal domstol der saker knyttet til enhetspatenter (og enkelte eksisterende europeiske patenter) skal behandles; domstolens avgjørelser vil gjelde for alle EU-land som har tiltrådt det nye systemet

Enhetsdomstolens Sunrise Period

en periode før Enhetsdomstolen åpner 1. juni 2023 når eksisterende europeiske patenter (grupper av nasjonale patenter) og patentsøknader kan søkes holdt utenfor Enhetsdomstolen for å hindre at de kommer inn under Enhetsdomstolens jurisdiksjon

enhetspatent

et nytt patent, oppnådd gjennom et meddelt europeisk patent, som gir én enkelt patentrett som omfatter mange EU-land, som et alternativ til dagens system hvor et europeisk patent må «valideres» i hvert enkelt land

EPO

Forkortelse for European Patent Office, Det europeiske patentverket

EU-varemerke (EUTM)

EU-varemerke – en varemerkeregistrering som gjelder i hele EU

forretningshemmelighet

fortrolig informasjon som har kommersiell verdi fordi opplysningene er hemmelige, og som bare er kjent for en begrenset gruppe personer, og der det er gjort rimelige anstrengelser for å sikre hemmelighold

immateriell rettighet

et generisk begrep for en rekke ulike rettigheter, herunder patenter, varemerker, design og opphavsretter

inngrep

uautorisert utnyttelse (f.eks. produksjon, bruk eller salg) av et objekt som er omfattet av en immateriell rettighet som tilhører en annen organisasjon eller person

IP/IPR

vanlig forkortelse for immateriell verdi eller immateriell rettighet

IP-ordliste

Ordlisten forklarer de mest brukte ordene og begrepene innen immaterialrett (IP).

Madridprotokollen

et internasjonalt varemerkesystem som gjør at varemerkeinnehavere kan søke om varemerkeregistrering i flere land samtidig ved å sende én enkelt søknad til eget nasjonalt eller regionalt varemerkekontor

opphavsrett / copyright

en immateriell rettighet som gjør at innehaveren kan hindre andre i å kopiere et åndsverk

originalt verk

dokument, tegning, foto, musikkstykke osv. som ikke er kopiert annetstedsfra, og som kan beskyttes med opphavsrett

passing off

uriktig fremstilling av en annens varer eller tjenester som sine egne slik at folk blir villedet til å tro at varene eller tjenestene kommer fra en annen bedrift

patent

en immateriell rettighet som gir enerett til en teknisk oppfinnelse i inntil 20 år

patentsøkt

patentsøknad er sendt, men patent er ennå ikke meddelt; varsler dermed potensielle inngripere om at de kan bli gjort erstatningsansvarlige så snart patent er meddelt

PCT

forkortelse for Patent Cooperation Treaty – en internasjonal konvensjon om patentsamarbeid som muliggjør sentralisert innledende behandling av en patentsøknad før den blir fordelt på de enkelte land

PTAB

forkortelse for Patent Trial and Appeal Board (ankenemnd ved det amerikanske patentkontoret, USPTO)

registrert design

en immateriell rettighet som gir enerett til et design i inntil 25 år

registrert EU-design

et registrert design som gir vern i EU for et produkts utseende gjennom en enkeltsøknad, og som kan håndheves uten å måtte bevise at designet er kopiert av en tredjepart

særpreg

en egenskap ved et varemerke som kreves for å oppnå registrering – særpreget kan være iboende, eller det kan oppstå som følge av langvarig bruk

uregistrert EU-design

en designrett som oppstår automatisk, og som gir vern i EU for et produkts utseende når designet er gjort allment kjent, og som hindrer uautorisert kopiering av designet i EU

USPTO

Forkortelse for United States Patent and Trademark Office, det amerikanske patentkontoret

varemerke

en immateriell rettighet som gir innehaveren enerett til et tegn som skal skille hans varer eller tjenester fra andres varer eller tjenester

verk

fra opphavsrett – dokument, tegning, foto, musikkstykke, programvare osv.

WIPO

Forkortelse for World Intellectual Property Organization (WIPO), Verdensorganisasjonen for immaterialrett